ERSÄTTNING

ERSÄTTNING

Trafikskada och ersättning från försäkringsbolag.

Varje år skadas cirka 15 000 människor lindrigt i trafikolyckor, ungefär 2500 människor skadas svårt. Och olyckorna verkar inte minska. Oavsett om skadorna är lindriga eller har gett bestående men, med invaliditet till följd, har man rätt till ersättning från försäkringen. Ersättning kan av den drabbade upplevas som självklar, men försäkringsbolagen kan anse annat. Därför är det viktigt att efter olyckan, vända sig till ett juridiskt ombud som kan föra ens talan. 


Vilka ersättningar har du rätt till vid en trafikskada? Ersättningar vid trafikskador regleras enligt trafikskadelagen och skadeståndslagen.

  • Kostnader – som du drabbats av med anledning av olyckan. Resor för vård, medicin, kläder etc.
  • Sveda och värk – en ersättning som utgår med 2 500 kr per månad om du vårdas i hemmet och 4 000 vid vård på sjukhus.
  • Inkomstförlust – skillnaden mellan den lön du skulle haft och den ersättning du får från Försäkringskassan samt andra försäkringar.
  • Medicinsk invaliditet och ärr – dina bestående besvär. Dessa bedöms vanligtvis ett till två år efter det att skadeläget bedöms som stabilt.


Det vanligaste problemet för att få ersättning vid en trafikskada är att bevisa sambandet mellan trafikskadan och besvären.Försäkringsbolaget kan bedöma att det inte finns samband mellan dina besvär och trafikskadan. Det kan bero på:

  • Bristande dokumentation från vård vid olyckstillfället
  • Ingen kontinuerlig vårdprocess efter olyckan fram till dess att de kvarstående besvären skall bedömas.
  • Konkurrerande skador, dvs tidigare skador med samma symptom.


Om du blir sjukskriven vid en trafikskada är du nog i behov av att inkomstförlusten utbetalas så fort som möjligt eftersom man normalt har samma utgifter även man är hemma. Om du vill snabba på bedömningen gäller det att komma med rätt underlag fort så att så att utbetalningarna kommer igång.


Att tänka på är att om du skadat är att du till exempel har rätt till ersättning från dina andra olycksfallsförsäkringar. Om du var på väg till eller från arbetet kan det även vara aktuellt med ersättning från dina försäkringar hos arbetet eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan. 


Whiplashskador (halsryggsdistorsion) är en typisk skadeföljd vid trafikolyckor. Det kan ofta vara mycket svårt att få ersättning för whiplashskador då försäkringsbolagen nekar många människor ersättning på grund av uteblivet samband. För att undvika detta är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en olycka och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär. Besvären kan nämligen leda till en kronisk smärta - Central senisitering eller nociceptiv smärta, något som är vanligt att man utvecklar efter en halsryggsdistorsion. Prövning i Trafikskadenämnden


Om din invaliditet uppgår till minst 10 procent skall ditt ärende regelmässigt prövas av Trafikskadenämnden vad gäller sveda och värk, lyte och men samt kostnader till följd av skadan.


Om du inte skulle komma överens med ditt försäkringsbolag om vilken ersättning du ska ha kan du pröva ärendet hos Trafikskadenämnden enligt ett tvistelösningsförfarande. Prövningen är kostnadsfri och du gör ansökan själv.

En egen företagare skadades svårt i en trafikolycka med bl. a. frakturer i nacken.

Bruce & Partners stämde Trygg Hansa som senare ingick en förlikning och betalade ut

1 113 780 kr i ersättning för inkomstförluster.

                                                 - Fredrik Bruce
Bruce & Partners stämde arbetsgivare på förlust av inkomst. Efter genstäminng från arbetsgivaren med krav på 1 500 000 kr fölikades parterna och erbetsgivaren drog tillbaka sitt krav och utbetalade inkomstförlust.

- Fredrik Bruce 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag utbetalade  förlikningsersättning till en kvinna och hennes barn med anledning av ej utfört kejsarsnitt som medförde axelluxation för barnet. Det är ovanligt att LÖF ingår förlikning och man ville troligtvis undvika ett rättsligt avgörande. 

- Fredrik Bruce


BESÖKSADRESS/POSTADRESS


Sveavägen 112

113 50 Stockholm 

Tel: +46 (0) 8 32 55 65

Fax: +46 (0) 8 612 88 03

E-post: fredrik.bruce@bruce-partners.se


Copyright. All Rights Reserved