VÅRA TJÄNSTERSkadestånd- och försäkringsrätt

Skadeståndsrätten berör reglerna kring ersättning för en skada som

har inträffat, vem som ska bära ansvaret för skadan samt hur stor ersättning du är berättigad till. Denna del av juridiken kräver ofta avancerade bedömningar. 


Att analysera och driva skadeståndsrättsliga frågor är en naturlig del av arbetsuppgifterna hos oss. Det är särskilt i samband med tvist om ersättning vid trafik- och olycksfall som skadeståndsfrågan kommer i fokus och vi har stor erfarenhet av både de medicinska och skadeståndsrättsliga frågorna när du skadat Dig.Trafikskada

Om Du råkar ut för en trafikolycka kan Du få ersättning från ditt försäkringsbolag. Vi hjälper dig med skaderegleringen och kostnaden för det betalas av försäkringsbolaget. Om Din invaliditet uppgår till minst 10 procent skall Ditt ärende prövas av Trafikskadenämnden för sveda och värk, lyte och men samt kostnader till följd av skadan.


Du också pröva ärendet hos Trafikskadenämnden som ett tvistelösningsärende. Prövningen är kostnadsfri och Du gör ansökan själv. Nämnden gör en bedömning av hela det material som framförts av Ditt ombud och försäkringsbolagets handläggare.

Fordrings- och avtalsrätt

Om Du har en fordran på någon som inte vill betala eller göra rätt för sig eller om Du har funderingar på hur ett avtal skrivs, vilken räckvidd och giltighet ett avtal har kan Du behöva hjälp av en jurist.


Vill Du ha en uppgörelse i ett tidigt skede, så att du kan lämna tvisten bakom dig, eller vill Du framförallt vill få rätt. Oavsett vilket kan vi hjälpa dig att processa på det sätt för att nå Ditt mål.


På Bruce & Partners Juristfirma AB har vi stor erfarenhet av dessa områden. I många tvistemålsprocesser har Du dessutom rätt till rättsskydd eller rättshjälp. Vi hjälper Dig att ansöka om det.


Tvister och andra lösningar 

Att bli stämd i ett tvistemål eller ha ett krav på någon som kan bli föremål för prövning i domstol eller i skiljeförfarande kan för många vara en ovan och obekväm situation. Regelmässigt är det en fördel om ett kunnigt ombud kontaktas direkt då det i många fall är nödvändigt att agera fort för att göra gällande sitt krav liksom att i vissa fall väcka talan eller svara i ett tvistemål inom viss tid. 


Bruce & Partners mål är att finna en för Dig så förmånlig lösning som möjligt, vilket ibland kan innebära utomprocessuell lösning (förlikning), Vi lägger tillsammans med Dig upp en strategi för att Ditt mål. Vi har kunskaper från flertalet rättsområden.


BESÖKSADRESS/POSTADRESS


Sveavägen 112

113 50 Stockholm 

Tel: +46 (0) 8 32 55 65

Fax: +46 (0) 8 612 88 03

E-post: fredrik.bruce@bruce-partners.se


Copyright. All Rights Reserved